سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکز مطالعات وپژوهشهای حوزه علمیه 
ناظر – نظارت بر مقالات  
1384/01/01 
1388/03/04 
علمی  
همکاری 
مرکز فرهنگ ومعارف قرآن 
پژوهشى- مدیر واحد پرسمان ها 
1385/01/01 
 
علمی پژوهشى و اجرائى 
همکاری 
مرکز فرهنگ ومعارف قرآن  
پژوهشی – پژوهشگر 
1377/01/01 
 
علمى، پژوهشى 
همکاری 
مرکز مطالعات وپژوهشهای حوزه علمیه  
پژوهشی – پژوهشگر 
1381/01/01 
 
علمى، پژوهشى 
همکاری 
مرکز فرهنگ ومعارف قرآن 
پژوهشگر – مشاوره- کارشناس 
1385/01/01 
 
اجرائی و علمی پژوهشى 
همکاری 
مرکز فرهنگ و معارف قرآن  
پژوهشگر 
1377/01/03 
ادامه دارد 
علمی پژوهشی 
همکاری 
مرکز مطالعات و پژوهشهای حوزه علمیه  
پژوهشگر 
1381/01/01 
ادامه دارد 
علمی پژوهشی 
همکاری 
مرکز مطالعات و پژوهشهای حوزه علمیه 
مسئول پشتیبانی علمی سایت اندیشه قم 
1384/01/01 
ادامه دارد 
علمی اجرائی 
همکاری 
مرکز پاسخگوئی به سئوالات دینی 
کارشناس 
1385/01/01 
ادامه دارد 
علمی پژوهشی 
همکاری 
مرکز فرهنگ و معارف قرآن 
مدیر واحد پرسمان ها 
1385/01/01 
ادامه دارد 
علمی اجرائی 
همکاری 
مرکز مطالعات و پژوهشهای حوزه علمیه  
مسئول بخش رایانه  
1387/03/04 
1388/03/04 
علمی و اجرایی  
همکاری 
مرکز ملی پاسخ گویی به سئوالات دینی  
مدیر سایت گفتگوی دینی  
 
ادامه دارد 
مدیریت سایت و نظارت علمی  
اداری 
مرکز مدیریت حوزه های علمیه  
مدیر گروه مطالعات  
1390/05/09 
1395/10/17 
پژوهشی  
اداری 
مرکز مدیریت حوزه های علمیه  
مدیر اداره  
1396/10/20 
ادامه دارد 
مدیر اداره آسیا و اقیانوسیه  
اداری 
دبیرخانه کنگره مبارزه با تکفیر 
معاون پژوهش 
1395/10/19 
ادامه دارد 
مدیریت پژوهشی 
اداری 
مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی 
مدیر مدیر انجمن های گفتگوی دینی و قرآنی 
1389/10/18 
1396/10/25 
پژوهشی و علمی 
همکاری 
مرکز مطالعات وپژوهشهای حوزه علمیه 
مسئول پشتیبانی علمی سایت اندیشه قم 
1384/01/01 
1388/03/04 
اجرائى و علمی  
همکاری 
مرکز ملی پاسخ به سوالات دینی  
کارشناس  
 
ادامه دارد 
پژوهشی