مدیریت و پشتیبانی علمی سایت اندیشه قم
61 بازدید
محل ارائه: مرکز مطالعات به شبهات دینی
نقش: پژوهشگر
نوع : نرم افزار
عنوان فعالیت مدیریت سایت و نظارت علمی
زبان : فارسی
http://www.andisheqom.com/index.php